Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΜΣ «ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΓΦΠΠΧ 1

ΓΦΠΠΧ 2

ΓΦΠΠΧ 3

ΓΦΠΠΧ 4

Παρευξείνιος χώρος: ιστορία/γεωγραφία Ι

Γλώσσες και διάλεκτοι στον Παρευξείνιο χώρο

Ποντιακός ελληνισμός (18ος – 21ος αιώνας)

Εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές ταυτότητες στον Παρευξείνιο χώρο

8

8

7

7Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΓΦΠΠΧ 5

ΓΦΠΠΧ 6

ΓΦΠΠΧ 7

ΓΦΠΠΧ 8

Παρευξείνιος χώρος: ιστορία/γεωγραφία ΙΙ

Γλωσσική πολιτική: οι παρευξείνιες γλώσσες στην Ελλάδα

Η αρχαιολογική έρευνα στο Β. Αιγαίο και τον Παρευξείνιο χώρο 

Η λαογραφική και εθνογραφική έρευνα στον Παρευξείνιο χώρο

8

8

7

7

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΓΦΠΠΧ 9

ΓΦΠΠΧ 10

ΓΦΠΠΧ 11


ΓΦΠΠΧ 12

Η ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση στον Παρευξείνιο χώρο Παρευξείνιες λογοτεχνίες στην ελληνική μετάφραση

Θρησκευτικοί, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί θεσμοί στον Παρευξείνιο χώρο 

Η ελληνική διασπορά στον Παρευξείνιο χώρο

7

7


8

8

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     ECTS 30

Scroll to Top