Παρευξείνιος Χώρος και

Ελληνισμός

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα, το εν λόγω Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:

  1. στην εξειδίκευση και την επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών στους τομείς:
    1. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: ιστορία
    2. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: πολιτισμός 
  2. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
  3. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι/ες θα καταστούν ικανοί/ές να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς.

Συντονιστική Επιτροπή Του Π.Μ.Σ

Ελευθέριος Χαρατσίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Π.Μ.Σ.

Μαρία Δημάση

Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Ηλίας Πετρόπουλος

Καθηγητής
Μέλος

Πασχάλης Βαλσαμίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλος

Ιάκωβος Ακτσόγλου

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Μέλος

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο παρακάτω κουμπί!

Scroll to Top